TỔNG QUAN VỀ DDCI SÓC TRĂNG (05/05/2020)

TỔNG QUAN VỀ DDCI SÓC TRĂNG...

Quá trình phát triển (07/10/2019)

Quá trình phát triển...

khao sat ddci (30/09/2019)

khao sat ddci...

CỔNG THÔNG TIN THỬ NGHIỆM NÂNG

CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

CẤP SỞ, NGÀNH, CẤP HUYỆN TỈNH SÓC TRĂNG

Đơn vị thiêt kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông tỉnh Sóc Trăng